Vés al contingut

Preinscripció i Matrícula

Preinscripcions curs 2024-2025


Les dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d’Educació pel curs escolar 2024-2025, serà del 8 al 21 de maig del 2024.

Documentació per la preinscripció:

-Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

-Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, o tutora) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

Podeu enviar la documentació juntament amb el full d’inscripció al correu de les llars.

ebm.odena@eulen.com

El codi del nostre centre és 08074057

BAREMS PER DISPOSAR DE LA PLAÇA

A les nostres llars, acostumem a tenir plaça sempre que les preinscripcions es facin dins el periode establert. A partir d’aquí sabem quantes aules hem d’obrir per donar acollida a tots els infants preinscrits. Tot i així, tenim uns barems a seguir, amb la seva puntuació per a cada cas.

Aquests barems són els següents:

1. Aplicació dels criteris prioritaris

Els criteris prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també obté aquesta puntuació.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola. 
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins el municipi de la llar d’infants, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa de la llar, se sumen 20 punts.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

2. Aplicació dels criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen a la llar en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’infant es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o  mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

3. Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d’atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Cada centre ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

Si hi ha un empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s’apliquen els criteris de prioritat complementaris i, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

LLISTA D’ADMESOS A LES LLARS D’INFANTS D’ÒDENA

Per fer qualsevol reclamació contacteu amb nosaltres.